Män vill ha social status, kvinnor vill ha skönhet

Föreställningen att kön är en social konstruktion är inflytelserik i Sverige. Vi har exempelvis en läroplan för förskolan som säger att förskolan ”ska motverka traditionella könsmönster och könsroller”. Det följs upp av Skolinspektionen, som regelbundet kritiserar kommunerna för att inte motverka traditionella könsroller tillräckligt.

Detta är framför allt ett oförsvarligt slöseri med resurser. Att vi har utvecklat könsskillnader har varit nödvändigt för vår arts överlevnad och har mejslat ut de identiteter vi har och de medfödda delarna av vårt beteende. Könsrollerna har genom sexuell selektion (urval) i hög grad gjort oss till dem vi är. Med det menas inte att det saknas människor med könsöverskridande biologi eller personlighetsdrag, men det är undantaget, inte regeln.

Som ett exempel strävar män typiskt sett särskilt mycket mot hög social status. Män med hög social status får fler barn, medan detta inte gäller kvinnor med hög social status. Tvärtom riskerar högstatuskvinnor i högre grad att bli barnlösa, eftersom de inte vill ”gifta ner sig” statusmässigt, vilket män inte bryr sig lika mycket om. Samtidigt tenderar de att välja bort att bli gravida framför framgång i karriären. Ett exempel på reproducerande beteende hos högstatusmän är att de i högre grad får barn med olika kvinnor, via tillfälliga förbindelser, eller genom att gifta om sig. Arbetslösa män får samtidigt färre barn, medan detta inte gäller för arbetslösa kvinnor.

För att föröka sig som kvinna gäller det istället framför allt att se bra ut. Skönhet hos kvinnor ger en hög chans att få avkomma, vilket även har gällt historiskt. Skönhet har gjort det möjligt att attrahera högstatusmän som kan försörja avkomman. Fler kvinnor än män som har överlevt till reproduktiv ålder har genom historien blivit föräldrar, och särskilt har det uppenbarligen gällt vackra kvinnor. Vi har ca 67% fler förmödrar än förfäder. Kvinnor konkurrerar mindre än män om partners, men även ”kvinnlig intrasexuell konkurrens” förekommer, där kvinnor strävar mot större skönhet genom exempelvis klädsel eller smink, eller ägnar sig åt att baktala andra kvinnor som ses som attraktiva konkurrenter.

Detta betyder inte att manlig skönhet är oviktig eller att kvinnlig social status är oviktig. Poängen är istället att skönhet är och har varit viktigast för kvinnors fortplantning, medan social status är och har varit viktigast för mäns fortplantning.

Könsrollerna och sexuellt urval har därtill gett oss olika personlighetsdrag. Män är mer riskbenägna än kvinnor på olika sätt, och en riskbenägen man som överlever, ökar i social status. Kvinnors evolutionära anpassning har krävt att de tar större ansvar för avkomman än män, som investerar mindre i avkomman och slipper 9 månaders graviditet. Kvinnor har därför utvecklat större omvårdande egenskaper.

Lästips om detta är Wikipedias sida om könsskillnader i psykologi, och de källor som hänvisas till där.

Annonser