Kusingifte gynnar klanvälde och hindrar demokrati

Kusingifte gynnar klanvälde och hindrar demokrati. Det är ett allvarligt problem i de länder där kusinäktenskap och klanvälde förekommer storskaligt, och är i växande grad ett problem för Sverige.

Kusingiftets förekomst i världen är ganska fokuserat till ett visst geografiskt område, som även råkar vara det område varifrån många som söker asyl i Sverige kommer. En karta från Illustrative Maps visar detta (se även förstorad karta på Wikipedia).

Däremot har kusingifte inte alltid varit så koncentrerat. Klanvälde och kusinäktenskap har även varit vanligt i Europa, vilket man kan läsa i denna artikel i tidskriften Kvartal. Men kyrkan förbjöd på medeltiden närbesläktade bröllop och krossade därmed klanernas makt. Ett så kallat Working Paper från Yale University tidigare i år går igenom vad det har fått för effekt i Europa och på andra ställen.

Författaren, Dr Jonathan F Schulz, skriver (min översättning):

”Familjens roll som en av de mest grundläggande institutionerna för mänskliga samhällen går inte att ifrågasätta. Familjen ses traditionellt sett som individuellt gynnsam och bidrar med känslomässig och materiell säkerhet. Starka släktskapsband kan emellertid ha en perverterande negativ effekt för samhället som helhet. De kan fostra en ingruppsmentalitet som förhindrar storskaligt samarbete bortom släktgruppens begränsningar. Som en nyckelkonsekvens kan ett snävt fokus på intresset hos den utökade familjen undergräva vad som är essentiellt för demokrati – att spela efter de regler som hela samhället har fastställt”.

”Studiens resultat avslöjar att det är mer troligt att den höga förekomsten för en viss form av kusinäktenskap i Nordafrika och Mellanöstern hindrar demokratin i regionen. Europa har å andra sidan haft väldigt skilda äktenskapsmönster – kusinäktenskap finns nästan inte och kärnfamiljen dominerar”.

Dr Schulz argumenterar för att det var kyrkan som krossade kusingiftena och därigenom klansamhällena i Europa och därmed lade grunden för gynnsammare förhållanden för demokrati. Kyrkans avsikter var sannolikt inte att skapa demokrati, utan snarare att bryta klanernas makt, då kyrkan var den ledande maktspelaren på den tiden.

”Med början i tidig medeltid instiftade den västliga kyrkan flera äktenskapsregler vilka försvagade de utökade släktgrupperna: framför allt genom att förbjuda konsanguint (”samblodat”) äktenskap. Detta förbud var väldigt omfattande – den katolska kyrkan förbjöd tidvis giftermål upp till sjunde gradens släktskap (alltså, äktenskap mellan två människor som delar en av sina 64 föräldrars föräldrars föräldrars föräldrars föräldrars förälder som gemensam förfader eller förmoder). Den östra kyrkan förbjöd också kusinäktenskap men inte i samma utsträckning”.

Efter många århundraden lättades lagarna upp, men då hade kusinäktenskapet överlag blivit en marginell företeelse i Europa.

Det linjära sambandet mellan förekomsten av ”samblodigt” giftermål och demokrati i olika länder visar även hög signifikans (återgivet från samma studie):

kusin

(Studien innehåller även mer avancerade statistiska analyser på detta samband, vilka jag inte tänker kommentera i en bloggtext).

Vad händer då med Sverige när vi får ett kontinuerligt inflöde av asylsökande från just Mellanöstern och Nordafrika, där kusingifte är vanligt och där klansamhällena är starka? Rimligtvis att vi får allt starkare inslag av klaner i våra allt fler och expanderande problemförorter där klanmentalitet redan uppmärksammas och där barn inte sällan gifts bort med en kusin från hemlandet.

Det är inte heller osannolikt att vi i större utsträckning får politiker med rötter i Nordafrika och Mellanöstern som ser mer till klanens behov än till väljarnas behov. Det kan ses som ett lågintensivt men potentiellt växande hot mot den svenska demokratin.

——

(Tack till flera twittrare för uppslaget och diskussionerna om detta, särskilt @YeyoZa och @MattiasLindberg )

Annonser